Меню сайту

Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 105

Статистика
Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Прогноз погоди

Корисні посилання

Національна гаряча лінія
Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

Структура та органи управління

Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

- засновник;

- керівник закладу освіти;

- колегіальний орган управління закладу освіти;

- колегіальний орган громадського самоврядування;

- інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Вищим органом управління закладу освіти є Берестівська сільська рада. Управління закладом здійснюється уповноваженим засновником органом – відділом освіти Берестівської сільської ради.

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор. Посаду директора може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Колегіальним органом управління закладом освіти є педагогічна рада, колегіальний орган громадського самоврядування є профспілковий комітет первинної профспілкової організації.

Права і обов’язки засновника щодо управління закладом визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», рішеннями районної ради, іншими нормативно-правовими актами та установчими документами закладу

Засновник:

- затверджує установчі документи закладу, їх нову редакцію та зміни до них;

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу;

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

- затверджує кошторис закладу;

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу;

- забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- забезпечує створення у закладі освіти безпечного середовища;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами;

- здійснює матеріально-технічне забезпечення;

- організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування;

- забезпечує харчування та медичне обслуговування дітей;

Засновник закладу освіти зобов’язаний:

- забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

- у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

- забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;

- забезпечити підвезення здобувачів освіти, які проживають на відстані більш, як 3 км до закладу освіти і у зворотному напрямку.

Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу.

Директор освітнього закладу здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність.

Директор є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами.

Повноваження директора визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом закладу та трудовим договором.

Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника закладу або уповноваженого ним органу.

Директор Берестівської ЗОШ І-ІІІ ступенів призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, відповідно до Типового положення про конкурс на керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти.

Директор закладу освіти :

- організовує діяльність освітнього закладу;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, що визначені Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю освітнього закладу;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

Колегіальним органом управління Берестівської ЗОШ І-ІІІ ступенів є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про загальну середню освіту» і статутом закладу.

Педагогічна рада створюється в закладі за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники закладу мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада Берестівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів:

- планує роботу закладу;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Берестівської ЗОШ І-ІІІ ступенів вводяться в дію рішеннями керівника закладу освіти.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

У Берестівській ЗОШ І-ІІІ ступенів можуть діяти:

- органи самоврядування працівників закладу освіти (первинна профспілкова організація);

- органи самоврядування учнів;

- органи батьківського самоврядування(батьківські комітети);

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу закладу.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Статутом закладу.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників закладу – зборами трудового колективу;

- учнів другого - третього ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Визначається така кількість делегатів: від працівників закладу– 40%, учнів – 30%, батьків і представників громадськості – 30%.

Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова зборів, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

- заслуховують звіт директора;

- розглядають питання освітньої, виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу,

- розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

Термін їх повноважень становить один рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

У Берестівській ЗОШ І-ІІІ ступенів можуть функціонувати методичні обʼєднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування, класних керівників, природничо-математичного циклу, суспільно-гуманітарного циклу, вчителів початкових класів, творчі та динамічні групи вчителів, Школа адаптації молодого вчителя, майстер-класи, психологічна служба.

У закладі освіти можуть створюватися і діяти наглядова (піклувальна) рада, учнівська рада, Ліга старшокласників, батьківський комітет.

Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Члени наглядової (піклувальної) ради освітнього закладу мають право брати участь у роботі колегіальних органів з правом дорадчого голосу.

До складу наглядової (піклувальної) ради не можуть входити учні та працівники цього закладу освіти.

Наглядова (піклувальна) рада має право:

- брати участь у визначенні стратегії розвитку освітнього закладу та контролювати її виконання;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

- аналізувати та оцінювати діяльність освітнього закладу та його керівника;

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником;

- вносити засновнику освітнього закладу подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами.

Для забезпечення управління освітнім процесом, організації навчальної, наукової і методичної роботи в закладі освіти можуть вводитись посади заступників директора з освітньої, виховної, науково-методичної роботи, господарської роботи, кураторів, практичного психолога, педагога-організатора, соціального педагога, асистент вчителя посадові обов’язки яких визначає і затверджує директор закладу освіти.

Практична робота по керівництву освітнього закладу здійснюється на основі чіткого розподілу обов’язків між директором і його заступниками.

У закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти.

 

Наша школа

Вчителі школи

Місцезнаходження

Блоги шкільних МО
 • МО класних керівників
 • МО учителів початкових класів
 • МО суспільно-гуманітарного циклу
 • МО вчителів природничо-математичного циклу
 • Творча група вчителів
 • Сайт вчителів фізичної культури

 • Блоги вчителів

  Календар свят та подій
  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Вхід на сайт

  Календар
  «  Березень 2021  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031

  Годинник

  Теги матеріалів

  Сайти навчальних закладів району
 • Андріївська СРШ І-ІІІ ст.
 • Андрівська ЗОШ І-ІІІ ст.
 • Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст.
 • Долинська ЗОШ І-ІІІ ст.
 • Троїцька ЗОШ І-ІІІ
 • Азовська ЗОШ І-ІІІ ст.
 • МиколаївськаЗОШІ-ІІІ ст.
 • Новопетрівська ЗОШ І-ІІІ
 • Новотроїцька ЗОШ І-ІІІ
 • Осипенківська ЗОШ І-ІІІ
 • Троянська ЗОШ І-ІІІ ст.
 • ЧервонопільськаЗОШІ-ІІІ
 • Шевченківська ЗОШ І-ІІ
 • Бердянська ЗОШ І-ІІ ст.
 • Старопетрівська ЗОШІ-ІІ
 • Успенівська ЗОШ І-ІІ ст.

 • Корисні посилання

  Пошук