Меню сайту

Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 105

Статистика
Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Прогноз погоди

Корисні посилання

Національна гаряча лінія
Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

ВСТУП

       Концепція  розвитку Берестівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів спрямована на реалізацію Конституції України, національної доктрини  розвитку освіти, концепцію національного виховання, освітнього напрямку Державної програми «Освіта .Україна ХХІ століття і розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про середній загальноосвітній заклад.

   ХХІ століття – це час переходу до  високотехнологічного інформаційного  суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення шкільної системи.

   Освіта ХХІ століття - це освіта для людини. ЇЇ стрижень - розвиваюча, культуро творча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і  вміння для творчого розв’язання  проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

   Слабкими місцем нашої школи є несформованість у частини її випускників належного рівня національної свідомості, достатньої життєвої компетентності, соціального розвитку, необхідної комп’ютерної грамотності, уміння опрацьовувати інформацію, володіння іноземною(англійською) мовою. Недоліком школи залишаються недостатні вміння учнів вільно використовувати здобуті знання для розв’язання практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій. А головною дійовою особою школи є учень.  Тому концепція розвитку школи спрямована на виявлення здібностей кожного учня, всебічного  розвитку здібностей  дітей, формуванню фізично-розвиненої, налаштованої на здоровий спосіб життя, духовно багатої, креативно мислячої, конкурентно-спроможної особистості, яка  зможе саморозвиватися, самостверджуватися, самореалізовуватися. В школі необхідно створити такі умови, коли дитина може проявити не лише інтелектуальну компетентність, але й компетентність соціальну.

   Роль вчителя - вибудувати разом з учнем, знаючи його можливості, його стартовий рівень, зону найближчого розвитку, його особистісно - освітню  траєкторію, навчально- пізнавальну діяльність; наступність і тісний зв'язок між усіма ступенями навчання, змісту і методики, психологічної комфортності, створення у школі в цілому, і на уроці атмосфери, що розкриває творчий потенціал школяра, якість навченості дитини, максимальний орієнтир на творчий початок у навчальній діяльності учня.

  Школа  повинна мати особливий «дух»: Добро і Справедливість, Відданість і Жертовність, Відповідальність і Порядність, Патріотизм і Професіоналізм, Гуманізм і Толерантність, Творчість і Працелюбство …

  Як писав Костянтин Ушинський: «Дух закладу живе не в стінах, не на папері, а в характері більшості вихователів, і від них переходить до характеру вихованців. Добре бути вченим, поетом, воїном, законодавцем, ліцеїстом і ще кимось іншим, але непогано бути б при цьому Людиною».

  Людина живе природою, а учень – надією. У кожному учневі прихована мудра сила будівника і треба лише їй дати можливість розвинутися і розквітнути.

 

І.   МЕТА І ЗАВДАННЯ  ШКОЛИ

        Загальноосвітня  школа має забезпечити умови для морального,інтеле-ктуального, фізичного, художньо – естетичного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незалежними чинниками соціального прогресу. Школа повинна зробити вирішальний внесок у формування інтелекту, самосвідомості, забезпечення фізичного і духовного здоров’я  дітей.

  Школа повинна давати якісно нову освіту для всіх дітей шкільного  віку. Це вимагає пріоритетної уваги до навчального змісту і методик, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння  самостійно вчитися, критично мислити, користуватись комп’ютером , здатність до самопізнання і самореалізації  особистості у різних видах творчої діяльності, вміння і навички , необхідні для життєвого і професійного вибору.

   Основними  завданнями загальноосвітньої школи є :

 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;
 •  збереження і зміцнення морального, фізичного і психологічного  здоров’я вихованців; виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;
 • формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання у продовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;
 • становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технології, комунікативної  і соціальної  компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами  пізнавальної і практичної діяльності;
 • виховання в  учнів  любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою  професією;
 • виховання школяра як людини  реальної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

              Школа – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність нашої школи буде будуватися так, щоб  сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації і гуманізації відносин між учнями і педагогами, школою і родиною,

ґрунтуючись на ідеї самоцінності  дитинства, діалогу, усвідомлення вибору особистого життєвого шляху.      

     Загальноосвітня школа  за своєю сутністю  повинна бути демократичною. Її демократичний характер  визначається відкритістю перед суспільством, участю  учнів , їхніх батьків , педагогічного колективу і представників громадськості у розробці та реалізації стратегії і змісту її діяльності, відповідальністю навчального закладу за якість освітніх послуг перед споживачем і державою.

  Діяльність школи буде ґрунтуватися на засадах органічного  поєднання  національного і загальнолюдського  розвитку.

  Домінантою виховного процесу  має стати виховання в учнів патріотизму з новим змістовним наповненням. З одного боку, це виховання почуття любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їхнє майбутнє, а з іншого, - відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства – гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури  миру, національного примирення, збереження природи.

 

ІІ  СТРУКТУРА  ШКОЛИ

        Берестівська загальноосвітня  школа має три ступені:

І ступінь – початкова освіта

ІІ ступінь – базова освіта – допрофільна підготовка

ІІІ ступінь-старша школа - профільне навчання.

Початкова  школа – це перший  структурний підрозділ навчального закладу, є чоти річною(1-4класи). До неї вступають діти, яким до 01 вересня виповнилося не менше 6 років і які за результатами медичного та психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання в школі.

  Кожна дитина до школи повинна одержати відповідну підготовку у дошкільному навчальному закладі, в школі чи в сім’ї. Школа І ступеня зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетами в початкових класах є виховні, загальнонавчальні і розвивальні функції.

  У молодших школярів необхідно формувати розгорнуту навчальну діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логікомовленнєвими, пізнавальними і контрольнооцінювальними уміннями і навичками , набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному і природному оточенні, співпраці  в різних видах діяльності. Освітніми результатами І ступеня школи є повноцінні  мовленнєві, читацькі, обчислювальні уміння і навички, узагальнені знання про рідний край, реальний  світ у його зв’язках і залежностях, національна самосвідомість та екологічна культура. У молодших школярів повинні бути достатньо розвинені мислення, уява, пам'ять , сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистісно цілісного ставлення до праці, мистецтва, здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання. З метою врахування вікових особливостей молодших школярів у структурі початкової школи будуть розрізнятися « мікрогрупи : 1-2 класи, де навчаються діти 6-7 річного віку і 3 та 4 класів для організації роботи групи продовженого дня та проведення шкільних виховних заходів, спортивних змагань  згідно з річним  планом  роботи школи. 

Основна  школа (5-9) класи. Цей ступінь дає базову загальну середню освіту,що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. Основна школа в своєму складі містить класи з до профільним вивченням окремих предметів відповідно до профілю. На цьому етапі завершується формування загальнонавчальних умінь і навичок, оволодіння навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання. Важливого значення  надається формуванню здорового способу життя, правовому й екологічному вихованню.

  Завершуючи основну школу, учні на практичному рівні мають добре володіти українською мовою, вміти користуватися комп’ютером . У 5-6 класах переважає

пропедевтичний характер   вивчення більшості предметів. Тут будемо запроваджувати інтегровані курси, факультативний курс німецької мови.

  У 7-9 класах пізнавальні інтереси учнів стають стійкішими, з’являються  нові, досить сильні мотиви навчання, змінюються критерії самооцінки й оцінки навколишнього середовища, досягаються якісні зміни у способах навчальної діяльності, зміцнюється воля і характер, прагнення до неформального спілкування і лідерства. Саме тут поступово розгортається систематичне вивчення основ наук, підвищується роль теоретичних знань у змісті освіти, забезпечується задоволення різноманітних пізнавальних інтересів школярів.

  Старша школа (10-11)  є останнім етапом одержання повної загальної середньої освіти, на якому завершується формування цілісної картини світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної  діяльності, уміння одержувати з різних джерел і переробляти  інформацію, застосовувати знання.

 Старша школа функціонує як профільна з поглибленим вивченням предметів, як правило в нашій школі філологічного та природничого профілів та природничого профілів та передбачає обов’язкове засвоєння рівня загальної середньої освіти, стійке зацікавлення обраним профілем навчання, ситуацію та кругозір відповідно до вікових особливостей. Профільність навчання визначається з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази школи, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи.

 Профільність старшої школи створює значно кращі умови для диференційного навчання, врахування індивідуальних особливостей розвитку учнів, які відрізняються якісним складом своїх здібностей. На цьому ступені навчання доцільним є поглиблене  вивчення окремих базових предметів : українська мова та література, біологія, фізика, хімія. Широко будемо використовувати курси за вибором та факультативи.

 Повна загальна середня освіта повинна бути доступною для всіх дітей незалежно від місця проживання та соціального статусу батьків. Між етапами шкільного навчання не повинно бути бар’єрів для переходу учнів від одного етапу до іншого.

 

ІІІ    ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Розвиток творчих здібностей учнів, озброєння їх глибокими міцними знаннями.
 2. Впровадження інноваційних методів навчання, використання комп’ютерних та інформаційних технологій.
 3. Формування позитивної мотивації у школярів на здоровий спосіб життя.
 4. Виховання соціально-адаптованої, здатної до самореалізації та гармонійного розвитку особистості.
 5. Розробка і впровадження здоров’я   зберігаючих технологій.
 6. Створення комфортних умов навчання, здорового психологічного клімату, здоров’язберігаючого освітнього простору.
 7. Співпраця  колективу школи з батьками і громадськістю направлена на збереження  і зміцнення здоров’я всіх учасників педагогічного процесу.
 8. Здійснення  профільного навчання, що забезпечуватиме   наступно – перспективні зв’язки між загальною середньою і професійною, вищою освітами відповідно до обраного профілю.

Пріоритетні напрямки виховного процесу :

 • формування стійкої мотивації здорового способу життя;
 • громадянське виховання;
 • національно - патріотичне виховання;
 • превентивне  виховання;
 • фізичне виховання;
 • художньо - естетичне виховання;
 • трудове виховання;
 • екологічне виховання;
 • родинно-сімейне виховання;
 • розвиток учнівського самоврядування;
 •  продовження   і  примноження традиції нашої школи ;
 • виховання господарів рідного  школи.

 

ІV  КАДРОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ШКОЛИ ТА ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІВ

 1. Забезпечення  кадрами здійснюється в межах штатного  розпису.
 2. Діяльність будь-якого працівника школи здійснюється на основі функціональних обов’язків , що визначені у посадових інструкціях кожного.
 3. Учитель є соціальним працівником, організовує  творчу співпрацю з учнями як рівноправними  особистостями.
 4. Крім виконання соціального замовлення на надання обов’язкової середньої освіти, учитель має право на виявлення творчої індивідуальності, на  інновації у процесі власної педагогічної діяльності.
 5. Замовником підвищення своєї професійної кваліфікації стає сам учитель, якому держава надає необхідні для цього можливості і стимули.
 6. Оцінювання праці вчителя організовується так, щоб сприяти його розвитку і саморозвитку.
 7. Атестація педагога як форма виявлення рівня його кваліфікації, повинна стати демократичнішою , спонукати до професійного вдосконалення.

 

V.  УПРАВЛІНСЬКА   ДІЯЛЬНІСТЬ

  Для забезпечення якісного управління в загальноосвітній  школі створено органи громадського самоврядування (батьківський комітет, учнівський парламент) та колегіальний орган управління - педагогічна рада. Діяльність цих органів покликана забезпечити адаптивність , гнучкість та відкритість управління. Результативність управління школою визначається ступенем досягнення окресленої мети, якісними позитивними  змінами в діяльності закладу. Управління науково – методичною роботою в школі передбачає використання різноманітних їх форм і методів здійснення (створено творчі групи вчителів, методичні об’єднання вчителів предметників та класних керівників і класоводів). Їх діяльність координується залежно від потреб колективу і завдань школи.

 З метою демократизації управління та встановлення зворотного зв’язку для поточного коригування управлінських рішень в школі діють колективні органи учнівського (учнівські збори) та батьківського (батьківські збори) самоврядування, повноваження яких визначаються Статутом школи.

  Названі органи самоврядування є дієвим засобом формування громадської думки і ефективним способом демократизації управління. Взаємодія управлінських структур і органів самоврядування сприятиме  процесам діалогізації взаємин, узгодженості внутрішніх мотивів із зовнішніми вимогами. Переведення стосунків у площину співробітництва, відмови від формули «Директор завжди правий!»; створення умов для конструктивної критики і самокритики, шанобливого ставлення до думки іншого - основа ефективного управління. 

   Важливою умовою підвищення ефективності  навчального  процесу є систематичне отримання об’єктивної інформації про хід навчально-виховної діяльності учнів. Контроль визначає об’єм, рівень і якість засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів в  навчанні, прогалин в знаннях і вміннях окремих учнів, класу в цілому для внесення необхідних коректив в процес навчання, для покращення його змісту, методів, засобів і форм організації. Таку інформацію отримує адміністрація в процесі контролю за діяльністю учнів.  Вирішити такі проблеми можливо за умови впровадження  нових інформаційних технологій у процес навчання. Моніторинг є основою для прийняття рішень. Важливими елементами моніторингу є оперативність, поточність, систематичність. Тільки завдяки моніторинговим дослідженням всіх систем школи можна забезпечити якісну управлінську діяльність.

 

VІ.  ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКА   ДІЯЛЬНІСТЬ

  Фінансово - господарська діяльність школи здійснюється на основі Державного та районного бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

  Джералами позабюджетного фінансування школи є добровільні благодійні внески батьків та підприємців. Добровільні благодійні внески батьків мають цільове направлення і використовуються тільки на ремонт коридорів, кабінетів і спортивного залу. Розподіл цих коштів відбувається згідно з фактичним їх надходженням та погодженням із батьківським комітетом школи.

 Внески підприємців використовуються для вирішення поточних потреб( підписка періодичних видань, придбання канцтоварів, костюмів для участі в конкурсах, миючих засобів і т.д.)

  Матеріально – технічне забезпечення умов реалізації концепції розвитку школи здійснюється шляхом:

 • Зміцнення матеріально – технічної бази школи;
 • Створення нових навчальних кабінетів;
 • Поповнення і облаштування існуючих кабінетів;
 • Придбання комп’ютерної техніки, технічних засобів навчання;
 • Поповнення бібліотечного фонду;
 • Придбання меблів;
 • Придбання спецодягу, інструментів.

VІІ. ОСНОВНІ  ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ  КОНЦЕПЦІЇ

 

 І. етап (вересень – жовтень)

«Вчимося спілкуватися»

МЕТА : виховання культури міжособистісного спілкування (між однокласниками, між старшими і молодшими учнями, вчителями і учнями), прищеплювання навичок культури людських стосунків, виховання почуття любові, дружби, братерства.

    Дуже важливо на початку навчального року встановити в шкільному колективі доброзичливий клімат шляхом виховання культури взаємин; допомагати зрозуміти права і обов’язки , заповіді учня. Здійснити роботу з учнями щодо вивчення особистості, тренінги із спілкування.

  Для молодших школярів це  служить початком серйозного  навчання  міжособистісних стосунків , правил спілкування; для середніх і старших класів – не менш серйозним повторенням пройденого раніше з поглибленням форм і методів ще на вищому рівні. Ця робота  не  завершується закінченням першого етапу, вона триває і розвивається на наступних етапах кожного року.

  Продовження традицій школи: свято Першого дзвоника, День визволення села, День Учителя, День козацтва , День самоврядування, День ввічливості.

ІІ. етап (листопад – грудень)

« Вчимося мислити»

МЕТА: навчити мислити та приймати нестандартні рішення, виховувати моральні почуття, розвивати розумову діяльність.

   Організація тематичних вечорів , олімпіад, психотренінгів із розвитку пам’яті, нетрадиційні завдання, організація конкурсів, оформлення стендів, виставок.

  Продовження традицій школи: «День писемності», «Ну –мо, хлопці!» , зустріч Нового року , олімпіади з усіх предметів, шкільний конкурс  «Найрозумніший».

ІІІ. етап ( січень – березень)

«Вчимося творчості»  

 МЕТА. Навчити учнів кожну справу виконувати творчо. Заохочувати їх до різних видів творчості. Виховувати почуття гордості та радості за добре виконані завдання.

    Учні вибирають та з допомогою вчителя готують індивідуальні завдання.

Продовження традицій школи: конкурс « Ну – мо ,дівчата!», свято книги, свято української пісні, День української мови.

ІV.  (квітень – травень)

 «Вчимося підбивати підсумки»

МЕТА: підсумувати результати 3-х етапів : як навчилися спілкуватися, як навчилися мислити, творчо жити і працювати.

   Розпочинається підготовка до державної підсумкової атестації та до роботи в пришкільному оздоровчому таборі. Підводяться підсумки рейтингу класів ,конкурсів «Обличчя класу», «Обличчя школи» .

   Продовження традицій школи: День Перемоги, свято останнього дзвоника, зустрічі випускників минулих літ, День Дружби.

V. етап (червень – серпень)

«Вчимося відпочивати».

МЕТА: виховувати відповідальність за збереження та зміцнення здоров’я , навчити дітей активного і змістовного відпочинку.

 Робота шкільного оздоровчого табору, екскурсії, туристичні походи, робота екологічного загону.

  Продовження традицій школи: День захисту дітей -1 червня.

 

VІІІ.  ПЕРІОДИ  РОЗВИТКУ  ШКОЛИ

 

І.  2011-2012 роки – « Школа ввічливості»

 МЕТА: навчити любити і поважати людину,жити для людей. Через доброчинство, через залучення до культури, уроки етики, тренінги, стверджувати людську гідність, довіру, любов до ближнього. Викорінювати насильство, хамство, агресивність, пропагувати добро і милосердя. Виховувати повагу до старших, ветеранів війни, праці, допомогу малим, немічним, хворим. Відтворити  тісні зв’язки між старшими і молодшими школярами, волонтерський рух. Виховання небайдужої  особистості.

Заходи :Поновлення правил для учнів, конкурси ввічливих, шефство, волонтерський рух. 

ІІ.  2012-2013 роки – « Школа – здоров’я»

МЕТА:  формувати здоровий спосіб життя із визначенням психічного, фізичного, емоційного та соціального здоров’я учнів, спрямувати педагогічну діяльність та оптимальне використання ресурсів особистості кожного учня у різних сферах його діяльності – навчальної , оздоровчої, трудової, культурно - розважальної .

  Закласти у школярів фундамент майбутнього здорового способу життя, створення виховного середовища для формування в учнів досвіду здорового способу життя, організація життєдіяльності учнівського та педагогічного колективів з позиції здорового способу життя.

Заходи: пропаганда спорту, активного відпочинку, здорового харчування; спортивні змагання між класами за першість школи з різних видів спорту, участь у туристичних походах; проведення лекторію з питань здорового способу життя, участь у конкурсі «Обери життя», проведення моніторингу фізичного та оздоровчого стану учасників навчально - виховного процесу.

  ІІІ.  2013-2014 роки – « Школа – сад»

МЕТА: формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою; виховувати в учнів почуття  єдності з природою, відповідальності за її стан збереження, створювати умови для розвитку екологічної спрямованості у розвитку особистості, залучати учнів до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища. Виховувати в учнів відчуття краси природи, її неповторність. Сприяти розвитку екологічної стежини для учнівського колективу. Залучення учнів до різноманітних видів суспільно - корисної діяльності, вироблення трудових умінь і навичок.

 Заходи: насадження алеї дерев, квітів, планування нових клумб і догляд за ними; озеленення класів, коридорів школи; закріплення і догляд пришкільної  ділянки за класами, конкурс «Кращий господар».

ІV.  2014-2015 роки – « Школа – патріот.»

МЕТА : формувати у вихованців почуття патріотизму, дбайливого відношення до Батьківщини, до її народу, розвивати любов до рідної землі, шанобливе ставлення до рідної мови, культури, традицій, звичаїв; формувати бажання зробити свій внесок у долю Батьківщини; інтерес до міжнаціонального спілкування; прагнення працювати на благо рідної  України, її народу.

Заходи: організація роботи по збору матеріалів для шкільного музею, святкування українських народних свят, проведення вечорниць, фестивалю  українських пісень, проведення свят до ювілеїв видатних українських письменників і поетів.

V.  2015-2016 роки – « Школа – родина.»

МЕТА: виховувати почуття турботи і гордості за місце, де народилася і живе людина, любові і поваги до матері, батька, рідного вогнища, краю, школи; формувати відповідальність за свою сім’ю, колектив, продовження й підтримання честі і гідності свого роду, турботи про збереження пам’яті, виховувати патріотів, відданих демократичним цінностям, створення сприятливих умов для гармонійного розвитку учнів, їх здібностей, підготовки до самостійного життя.

 Заходи: відкриття і постійне поповнення фонду шкільного музею, догляд за пам’ятниками Воїнам – Визволителям і Невідомому солдату  в центрі села та в колишній частині села Яровицького; проведення свята, присвяченого мамам і бабусям, проведення спортивних сімейних свят «Дружна сім’я», зустрічі із  сторожилами села Берестове.

 

ІХ. УМОВА  РЕАЛІЗАЦІЇ  КОНЦЕПЦІЇ

 Концепцію Берестівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  буде реалізовано за умови усвідомлення кожним членом педагогічного колективу місії школи і спрямування зусиль на її виконання, а також створення умов для її розвитку .

Х.     ОЧІКУВАНІ   РЕЗУЛЬТАТИ

 1. якість освітніх послуг;
 2. навчання відповідно до потреб конкретної особистості ;
 3. запровадження шкільної форми;
 4. створення умови для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку ;
 5. розвиток в учнів здатності вільно висловлювати свою думку;
 6.  власні  погляди учнів, їх суспільна активність;
 7. учні - патріоти , віддані демократичним цінностям;
 8. поширення досвіду  роботи вчителів нашої школи ;
 9. функціонування шкільного музею;
 10. відкриття актового залу школи;
 11. зразковий трудовий і учнівський колективи;
 12. партнерські економічні стосунки з місцевою громадою та суб’єктами господарювання.

 

Наша школа

Вчителі школи

Місцезнаходження

Блоги шкільних МО
 • МО класних керівників
 • МО учителів початкових класів
 • МО суспільно-гуманітарного циклу
 • МО вчителів природничо-математичного циклу
 • Творча група вчителів
 • Сайт вчителів фізичної культури

 • Блоги вчителів

  Календар свят та подій
  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Вхід на сайт

  Календар
  «  Березень 2021  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031

  Годинник

  Теги матеріалів

  Сайти навчальних закладів району
 • Андріївська СРШ І-ІІІ ст.
 • Андрівська ЗОШ І-ІІІ ст.
 • Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст.
 • Долинська ЗОШ І-ІІІ ст.
 • Троїцька ЗОШ І-ІІІ
 • Азовська ЗОШ І-ІІІ ст.
 • МиколаївськаЗОШІ-ІІІ ст.
 • Новопетрівська ЗОШ І-ІІІ
 • Новотроїцька ЗОШ І-ІІІ
 • Осипенківська ЗОШ І-ІІІ
 • Троянська ЗОШ І-ІІІ ст.
 • ЧервонопільськаЗОШІ-ІІІ
 • Шевченківська ЗОШ І-ІІ
 • Бердянська ЗОШ І-ІІ ст.
 • Старопетрівська ЗОШІ-ІІ
 • Успенівська ЗОШ І-ІІ ст.

 • Корисні посилання

  Пошук